• Header Grupo Áridos

Àrids

CALES DE PACHS es dedica a la fabricació d’àrids per a la construcció des de l’any 1997, any en el que entra en funcionament una reformada instal·lació de trituració i classificat de la pedra garantint una mida més homogènia d’aquesta. Actualment, CALES DE PACHS disposa de dues canteres: a Pacs del Penedès i a Vilanova i la Geltrú.

El procés de fabricació d’àrids es troba totalment automatitzat i controlat des d’un sol punt, on no només es supervisa el funcionament de la planta sinó també es carreguen els camions de forma remota.

El Departament de Qualitat analitza diàriament l’equivalent de sorra segons norma UNE 83.131 i desgast de "Los Angeles" segons norma UNE-EN 1097-2. De forma periòdica, a més, els altres components i característiques segons la norma d’aplicació, garantint d’aquesta manera la qualitat dels nostres fabricats.

Aquests àrids estan formats per un sol component, carbonat càlcic (CO3 Ca), amb petits percentatges de Si, Al2, Fe2 y Mg procedents de la matèria primera calcària de caràcter natural. Les llasts contenen, a més, una part fina formada per partícules llimoses.

Els nostres classificats són els següents:

PRODUCTE SUBMINISTRE / PRESENTACIÓ
Sorra 0-4 mm A granel en camió banyera
Ull de perdiu 4-7 mm A granel en camió banyera
Cigronet 7-15 mm A granel en camió banyera
Grava 15-25 mm A granel en camió banyera
Llast (Zahorra) 0-20 mm A granel en camió banyera
Barreja (sorra i cigronet) A granel en camió banyera