La Direcció de l´empresa manifesta la seva preocupació per la prevenció d´accidents de treball i malalties professionals, així com per la millora contínua de les condicions de seguretat i salut en el treball.

Com a conseqüència, assumeix el compromís de IMPLANTAR, LIDERAR i DESENVOLUPAR un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals amb la finalitat de:

  • Evitar accidents i malalties professionals
  • Millorar la rendibilitat de l’empresa
  • Complir amb el que estableix la llei de prevenció i en el reglament dels serveis de prevenció
  • Aquest Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals s´integrarà en la nostra GESTIÓ EMPRESARIAL, és a dir, en el conjunt de les nostres activitats i decisions, tant en els processos tècnics, en l´organització del treball i en les condicions en que aquest es presti, com en la línia jeràrquica, inclosos tots els nivells de la mateixa
  • La Prevenció així concebuda es converteix en una Responsabilitat de TOTS i CADASCUN dels que treballem a l’empresa que redundarà en benefici de tots els seus membres, pel que demanem la col·laboració decidida de tots, sense la que no seria possible aconseguir-ho
  • La Direcció de l’empresa es compromet a proporcionar els recursos adequats per al desenvolupament del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, a difondre’l a tot el personal i a impulsar el seu compliment

Certificats d’inscripció