La importància de seguir un bon procés productiu

El procés de producció comença a la pedrera, on es troba la nostra matèria primera, la pedra calcària (carbonat de calci).

Extracció

La pedra calcària s’extreu mitjançant voladures controlades i posteriorment es tritura i classifica per grandàries. Mentre que les grandàries d’entre 20 i 80 mil·límetres són destinades a la fabricació de la calç, les grandàries més petites es destinen a l’obtenció d’àrids calissos.

Calcinació

Una vegada classificada la pedra, s’incia el procés de cocoó. La calç viva s’obté per calcinació de la pedra calcària, amb contingut en carbonat de calci (CaCO3) superior al 95% i a una temperatura entre 900-1.100° C.

L’òxid càlcic que fabriquem, a causa del seu procés de cocció, té unes característiques que el diferencien de la resta de calç del mercat amb un elevat índex de reactivitat ideal per determinats processos industrials.

Classificació, molturació i micronització

Una vegada hem obtingut l’òxid càlcic, aquest es classifica per grandàries i qualitats, depenent de quina sigui la seva utilització posterior, podent ser expedit en camions volquet, en camions amb cuba pressuritzada, en big-bags i en sacs.

Hidratació

A una part d’aquest òxid càlcic (calç viva), després de molturat, se li afegeix aigua de forma controlada convertint-lo en hidròxid càlcic (calç apagada).

Aquest producte es presenta en sacs i també en cubes pressuritzades i en big-bags. La seva grandària és inferior a les 200 micres.

En una fase intermèdia del procés, l’hidròxid de calci es satura d’aigua formant una lletada de calç llesta per a ser utilitzada i que es subministra en contenidors de 1.000 litres.

Control de qualitat

Per poder estar presents més de 50 anys en el sector és necessari oferir productes de qualitat. Amb aquest motiu, CALES DE PACHS té les seves instal·lacions molt tecnificades i en el nostre procés productiu tenim implantat un sistema de control de la qualitat rigorós que garanteix les característiques de les diferents cals que fabriquem.

El producte és controlat i analitzat en les diferents etapes de la producció al nostre laboratori. Es realitza una anàlisi sistemàtica dels detritus de perforació en les diferents zones de la pedrera fent un seguiment de la riquesa de carbonat càlcic que posseeix la pedra calcària que extraiem.

El Departament de Producció fa un seguiment bàsic de la riquesa d’òxid de calci que estan produint els forns de calcinació, realitzant anàlisis ràpides que són contrastades diàriament en el nostre Laboratori de Control de Qualitat. Aquest, a més, realitza diàriament controls de reactivitat, finors, calç útil i estabilitat de volum de la nostra calç apagada.