Aplicacions en medi ambient per a la calç

Els nostres fabricats són aplicats al medi ambient per tractament d’aigües residuals i residus industrials, depuració de gasos, tractament de llots i sòls contaminats.

El tractament d'abocadors controlats la calç insolubilitza els metalls pesats procedents dels lixiviats d'abocadors aconseguint un sòlid inert amb la finalitat d'evitar la contaminació de sòls i aqüífers.