S’obtenen amb un 10% de calç viva i un 90% d’arena rica en silici. Es mollegen per premsat de la calç amb la sorra i l’aigua. L’enduriment es produeix amb vapor d’aigua a pressió en autoclaus i finalment es refreden a l’aire produint-se la seva carbonatació.

En els maons silici-calcaris l’ús de la calç activa la reacció putzolànica amb la sorra silícia i l’argila produint-se maons d’alt comportament mecànic i tèrmic.