En els processo de flotació s’utilitza la calç per separar les impureses de les diferents sals metàl·liques, així com per regular el pH de les aigües utilitzades al llarg del procés de fabricació.

Com a fundent s’utilitza en la fundició del coure, el plom i el zinc.

També s’utilitza en les produccions de magnesi i en la producció d’alumini com escorificant.