En els formigons asfàltics i materials bituminosos, la substitució dels elements de farciment o càrrega (filler) per calç adequadament dosificada millora la resistència a l’aigua del ferm, disminueix l’envelliment i la fissura. L’afinitat de la calç amb els betums i els agregats reforça els enllaços a l’interior de l’estructura. El resultat és una capa asfàltica homogènia, compacta, duradora i sense problemes d’esquerdes.